logo
Latest News  
 • Flatten the Curve. Stay Home. Stay Safe.
 
Managing Committee  
PRESIDENT
 • Shri Punam Suri
   
VICE-PRESIDENTS
 • Dr. S.K. Sama
 • Shri Vishwa Nath
 • Shri S.N. Munjal
 • Shri B.S. Bahl
 • Shri Shreedeep Omchary 
 • Shri Prabodh Mahajan
 • Shri T.R. Gupta
 • Shri Ram Nath Sehgal
 • Dr. N.K. Oberoi
 • Shri Rajinder Nath
 • Shri T.N. Chaturvedi
 • Shri M.L. Sekhri
 • Shri R.P. Bansal
 • Shri Mohan Lal
GENERAL SECRETARY
 • Shri R.S. Sharma
   
SECRETARIES
 • Shri Ravinder Kumar
 • Shri Vijay Sabharwal
 • Dr. S.R. Arora
 • Shri J.K. Kapur
 • Shri Karan Khanna
 • Shri Ravinder Talwar
 • Shri Ramesh Kumar Leekha
 • Shri H.L. Bhatia
 • Shri Bal Krishan Mittal
HONY. TREASURERS
 • Shri Mahesh Chopra
 • Shri S.M. Gupta
 • Shri R.K. Sethi
 • Dr. M.C. Sharma